تفاوت اعتماد به نفس با خودشیفتگی در چیست؟ [فیلم]

تفاوت اعتماد به نفس با خودشیفتگی در چیست؟ [فیلم]

خودشیفتگی چیست و خودشیفته کیست؟

 

 

 

فرض کنید در جمعی هستید و می گویید به نظر من ... ، وقتی نظر خود را بیان می کنیم بطور متقابل سهمی هم برای نظر دیگران قائلیم. کسی که اعتماد به نفس دارد در مقابل انتقاد دیگران شکننده نیست، انتقادپذیر است و این نشانه استحکام شخص با اعتماد به نفس است. در افراد خودشیفته منم منم زیادی میشنویم، حرف اون فقط درست است و هیچکس هیچی نمیفهمد و بلد نیست. شخص خودشیفته بقیه را تحقیر آمیز و از بالا به پایین نگاه می کند، به شدت نیازمند تعریف و تمجید است، کوچکترین انتقاد آنها را بهم میریزد، بسیار شکننده هستند، چون احساس درونی اینگونه اشخاص احساس بزرگی نیست، در درون احساس کوچکی دارند ولی دربیرون می خواهند خود را بزرگ نشان دهند. 

 

منبع: دکتر حمید محمدی فرود